Galatians 1:8 But even if we or an angel from heaven...


Syriac Aramaic:


 ܐܳܦ݂ ܐܶܢ ܚܢܰܢ ܕ݁ܶܝܢ ܐܰܘ ܡܰܠܰܐܟ݂ܳܐ ܡܶܢ ܫܡܰܝܳܐ ܢܣܰܒ݁ܰܪܟ݂ܽܘܢ ܠܒ݂ܰܪ ܡܶܢ ܡܳܐ ܕ݁ܣܰܒ݁ܰܪܢܳܟ݂ܽܘܢ ܢܶܗܘܶܐ ܚܪܶܡ ܀


Transliteration: Aph an khanan den awo malakha men shmayya nesabarkhon labar men ma d'sabarnokhon nehwe harem.

Translation: "But even if we or an angel from heaven should preach to you a gospel contrary to the one we preached to you, let him be accursed."

Grammar:

 • ܐܳܦ݂ (Aph): Conjunction meaning "but" or "even if"
 • ܐܶܢ (an): Particle indicating a conditional clause
 • ܚܢܰܢ (khanan): Pronoun meaning "we"
 • ܕ݁ܶܝܢ (den): Preposition meaning "or"
 • ܐܰܘ (awo): Conjunction meaning "or"
 • ܡܰܠܰܐܟ݂ܳܐ (malakha): Noun meaning "angel"
 • ܡܶܢ (men): Preposition meaning "from"
 • ܫܡܰܝܳܐ (shmayya): Noun meaning "heaven"
 • ܢܣܰܒ݁ܰܪܟ݂ܽܘܢ (nesabarkhon): Verb meaning "should preach"
 • ܠܒ݂ܰܪ (labar): Preposition meaning "to"
 • ܡܶܢ (men): Preposition meaning "from"
 • ܡܳܐ (ma): Pronoun meaning "one"
 • ܕ݁ܣܰܒ݁ܰܪܢܳܟ݂ܽܘܢ (d'sabarnokhon): Verb meaning "we preached"
 • ܢܶܗܘܶܐ (nehwe): Pronoun meaning "you"
 • ܚܪܶܡ (harem): Verb meaning "let him be accursed"

Vocabulary:

 • ܐܳܦ݂ (Aph): But
 • ܐܶܢ (an): If
 • ܚܢܰܢ (khanan): We
 • ܕ݁ܶܝܢ (den): Or
 • ܐܰܘ (awo): Or
 • ܡܰܠܰܐܟ݂ܳܐ (malakha): Angel
 • ܡܶܢ (men): From
 • ܫܡܰܝܳܐ (shmayya): Heaven
 • ܢܣܰܒ݁ܰܪܟ݂ܽܘܢ (nesabarkhon): Should preach
 • ܠܒ݂ܰܪ (labar): To
 • ܡܶܢ (men): From
 • ܡܳܐ (ma): One
 • ܕ݁ܣܰܒ݁ܰܪܢܳܟ݂ܽܘܢ (d'sabarnokhon): We preached
 • ܢܶܗܘܶܐ (nehwe): You
 • ܚܪܶܡ (harem): Let him be accursed

Add comnent

Post a Comment (0)
Previous Post Next Post