John 3:16


Here is John 3:16 in Syriac Aramaic, along with transliteration, translation, grammar, and vocabulary explanations:


Verse: ܕ݁ܦ݂ܽܘ݁ܠܣ݂ܶܗ ܠܐܢܫ݂ܘܢ ܐܢܐ ܦ݁ܺܐܠܺܝ݈ܐ‏ ܠܐܠܗܐ ܢܶܗܘܶܐ ܐܶܡܰܪ ܕ݁ܝܺܡܩܰܢܝܟ݂ܽܘܢ ܐܢ ܐܬ݂ܥܠܡܰܦ݁ܺܝܟ݂ܘܢ ܠܥܰܠܺܝܬ݂ܳܐ ‏ܕ݁ܢܰܫܪܒ݁ܳܐ ܐܶܬ݂ܪܳܐ ܒ݁ܢܳܫܳܐ ܐܶܬ݂ܪܳܐ ܕ݂ܥܰܠܺܝܬ݂ܳܐ ܗܘܶܢ ܐܶܬ݂ܪܳܐ ܠܡܶܫܳܢܳܢܽܘܬ݂ܳܐ ܢܶܗܘܶܐ ܒ݁ܡܳܪܳܢܶܐ ܕ݁ܡܰܩܰܝܬ݁ܶܐ܀


Transliteration: D-pūš'a l-anšōn ānā palyā' l-Ālahā nehwe ēmar d-yimqānīkun an 'at'almāpā'ykun l-ʿalaytā da-našrābā'itrō a'trā b-nāšā'ētā wūš a'trā l-menšannonūtā nehwe b-marānē da-maqaytē.


Translation: "For God so loved the world that he gave his one and only Son, that whoever believes in him shall not perish but have eternal life."


Grammar:

- The subject of the sentence is "pūš'a" (God), followed by the object "l-anšōn" (the world).

- The verb "ānā" (loved) agrees in gender and number with the subject, indicating a past tense.

- The verb "palyā'" (he gave) agrees in gender and number with the subject, indicating a past tense.

- The noun "ba'itrō" (life) and the noun "maqaytē" (death) are inflected for case and occur with the preposition "da" (to).

- The verb "nehwe" (shall have) marks the future tense and agrees in gender and number with the subject.

- The prepositions "l-" and "b-" are used to indicate the indirect object and the direct object, respectively.


Vocabulary:

- ܕ݁ܦ݂ܽܘ݁ܠܣ݂ܶܗ (D-pūš'a) - For God

- ܠܐܢܫ݂ܘܢ (l-anšōn) - the world

- ܐܢܐ (ānā) - loved

- ܦ݁ܺܐܠܺܝ݈ܐ‏ (palyā') - he gave

- ܠܐܠܗܐ (l-Ālahā) - to God

- ܢܶܗܘܶܐ (nehwe) - shall have

- ܐܶܡܰܪ (ēmar) - that

- ܕ݁ܝܺܡܩܰܢܝܟ݂ܽܘܢ (d-yimqānīkun) - whoever believes

- ܐܢ (an) - in

- ܐܬ݂ܥܠܡܰܦ݁ܺܝܟ݂ܘܢ (at'almāpā'ykun) - him

- ܠܥܰܠܺܝܬ݂ܳܐ (l-ʿalaytā) - shall not perish

- ܗܘܶܢ (wūš) - but

- ܐܶܬ݂ܪܳܐ (a'trā) - but

- ܦܝܬ݂ܘܬ݂ܐ (pētūtā) - eternal

- ܠܡܶܫܳܢܳܢܽܘܬ݂ܳܐ (l-menšannonūtā) - life

- ܢܶܗܘܶܐ (nehwe) - shall have

- ܒ݁ܡܳܪܳܢܶܐ (b-marānē) - of eternity

- ܕ݁ܡܰܩܰܝܬ݁ܶܐ (da-maqaytē) - of death


Add comnent

Post a Comment (0)
Previous Post Next Post