Showing posts from March, 2021

Ṣawmo brikho

Ṣawmo brikho ṣum ṣawmo d-arbcin yawmin, w hav laḥmokh l-ayno ḏ-khafin, w ṣalo v-yawmo švac zabnin akh d-ileft men Bar Išay ܨܘܡ ܨܘܡܐ ܕܐܪܒܥܝܢ ܝܘ̈ܡܝܢ ܗܒ ܠܚܡܟ ܠܐܝܢܐ ܕܟܦܝܢ ܘܨܠܐ ܒܝܘܡܐ ܫܒܥ ܙܒ̈ܢܝܢ ܐܝܟ ܕܝܠܦܬ ܡܢ ܒܪ ܐܝܫܥ܀

Maranatha!- Come,O Lord!

מרנאתא ‎ Μαραναθα Come, O Lord! There is some dispute as to what exactly that phrase means depending on how you divide the phrase. In the original Greek text words are written consecutively without spaces.The same goes for the …

Did Arabic come from Aramaic?

No,it didn't. While both languages are members of the Semitic language family, Arabic didn't derive from Aramaic. Aramaic first appeared in the North ,in what is now northern Syria where it was spoken by the Arameans in v…

Relation between Aramaic and Hebrew.

Aramaic and Hebrew are very closely related Semitic language like ,say, Italian and Spanish sharing a lot of common vocabulary and grammar. They are both written in the Assyrian script -the Ktav ashuri.  Ktav ashuri, the Assyrian…

Load More
That is All