Bed in Syriac Aramaic

 Bed is Syriac is maḍmho (ܡܰܕܡܟܳܐ).

Back to the Aramaic vocabulary alphabetical list.


Share:

Ezra in Aramaic (4:8)

Ezra 4:8

This is the first verse from the book Ezra of the Old Testament
written in Aramaic.

KJV –Rehnum the chancellor and Shimshai the scribe wrote a letter against Jerusalem to Artaxerxes the king in this sort:

 רְח֣וּם בְּעֵל־טְעֵ֗ם וְשִׁמְשַׁי֙ סָֽפְרָ֔א כְּתַ֛בוּ אִגְּרָ֥ה חֲדָ֖ה עַל־יְרוּשְׁלֶ֑ם לְאַרְתַּחְשַׁ֥שְׂתְּא מַלְכָּ֖א כְּנֵֽמָא׃

rǝḥûm bǝʿēl-ṭǝʿēm wǝšimšay sāpǝrāʾ kǝtabû ʾiggǝrâ ḥădâ ʿal-yǝrûšǝlem lǝʾartaḥšaśtǝʾ melekh kǝnēmāʾ

Vocabulary
רְח֣וּם- rǝḥûm- Rehum (name)
בְּעֵל -bǝʿēl -lord
טְעֵ֗ם - ṭǝʿēm - chancellor
וְשִׁמְשַׁי֙ - wǝšimšay -and Shimsai (sunny), satrap of Judaea
וְ - wǝ - and
סָֽפְרָ֔א - sāpǝrāʾ - scribe
כְּתַ֛בוּ - kǝtabû - wrote
אִגְּרָ֥ה - ʾiggǝrâ - letter
חֲדָ֖ה עַ - ḥădâ - a, one
עַל - ʿal - against
יְרוּשְׁלֶ֑ם - yǝrûšǝlem - Jerusalem (teaching of peace)
לְ - lǝ - to
אַרְתַּחְשַׁ֥שְׂתְּא - ʾartaḥšaśtǝʾ - Artaxerxes
מַלְכָּ֖א - melekh - the king
כְּנֵֽמָא - kǝnēmāʾ - sort, of this sort


Share:

Merry Christmas in Syriac Aramaic.

 


ܥܹܐܕ݂ܵܘܟ݂ܘܿܢ ܒܪܝܼܟ݂ܵܐ! ܥܹܐܕ݂ܵܐ ܕܡܵܘܠܵܕܹܗ ܕܡܵܪܲܢ ܝܑܼܫܘܿܥ ܡܫܝܼܚܵܐ ܗܵܘܹܐ ܒܪܝܼܟ݂ܵܐ ܥܲܠ ܟܘܼܠܵܘܟ݂ܘܿܢ. 

Classical Syriac

ܒܪܝܟ ܡܘܠܕܐ ܕܡܪܢ

Brikh mawlada de'maran.

Merry Christmas.

Brikh - happy - ܒܪܝܟ

Mawlada - birth - ܡܘܠܕܐ

De - of -ܕ

Maran - our Lord - ܡܪܢ


Share:

Popular Posts

Blog Archive

Categories

Follow by Email

stcnt

Did you find this site useful?Consider making a donation to help keep the site running.

fb

Recent comments

Recent post

Bed in Syriac Aramaic

 Bed is Syriac is maḍmho (ܡܰܕܡܟܳܐ). Back to the Aramaic vocabulary alphabetical list.

Labels

Recent Posts