Bed in Syriac Aramaic

 Bed is Syriac is maḍmho (ܡܰܕܡܟܳܐ).

Back to the Aramaic vocabulary alphabetical list.


Share:

Ezra in Aramaic (4:8)

Ezra 4:8

This is the first verse from the book Ezra of the Old Testament
written in Aramaic.

KJV –Rehnum the chancellor and Shimshai the scribe wrote a letter against Jerusalem to Artaxerxes the king in this sort:

 רְח֣וּם בְּעֵל־טְעֵ֗ם וְשִׁמְשַׁי֙ סָֽפְרָ֔א כְּתַ֛בוּ אִגְּרָ֥ה חֲדָ֖ה עַל־יְרוּשְׁלֶ֑ם לְאַרְתַּחְשַׁ֥שְׂתְּא מַלְכָּ֖א כְּנֵֽמָא׃

rǝḥûm bǝʿēl-ṭǝʿēm wǝšimšay sāpǝrāʾ kǝtabû ʾiggǝrâ ḥădâ ʿal-yǝrûšǝlem lǝʾartaḥšaśtǝʾ melekh kǝnēmāʾ

Vocabulary
רְח֣וּם- rǝḥûm- Rehum (name)
בְּעֵל -bǝʿēl -lord
טְעֵ֗ם - ṭǝʿēm - chancellor
וְשִׁמְשַׁי֙ - wǝšimšay -and Shimsai (sunny), satrap of Judaea
וְ - wǝ - and
סָֽפְרָ֔א - sāpǝrāʾ - scribe
כְּתַ֛בוּ - kǝtabû - wrote
אִגְּרָ֥ה - ʾiggǝrâ - letter
חֲדָ֖ה עַ - ḥădâ - a, one
עַל - ʿal - against
יְרוּשְׁלֶ֑ם - yǝrûšǝlem - Jerusalem (teaching of peace)
לְ - lǝ - to
אַרְתַּחְשַׁ֥שְׂתְּא - ʾartaḥšaśtǝʾ - Artaxerxes
מַלְכָּ֖א - melekh - the king
כְּנֵֽמָא - kǝnēmāʾ - sort, of this sort


Share:

Merry Christmas in Syriac Aramaic.

 


ܥܹܐܕ݂ܵܘܟ݂ܘܿܢ ܒܪܝܼܟ݂ܵܐ! ܥܹܐܕ݂ܵܐ ܕܡܵܘܠܵܕܹܗ ܕܡܵܪܲܢ ܝܑܼܫܘܿܥ ܡܫܝܼܚܵܐ ܗܵܘܹܐ ܒܪܝܼܟ݂ܵܐ ܥܲܠ ܟܘܼܠܵܘܟ݂ܘܿܢ. 

Classical Syriac

ܒܪܝܟ ܡܘܠܕܐ ܕܡܪܢ

Brikh mawlada de'maran.

Merry Christmas.

Brikh - happy - ܒܪܝܟ

Mawlada - birth - ܡܘܠܕܐ

De - of -ܕ

Maran - our Lord - ܡܪܢ


Share:

Popular Posts

Blog Archive

Categories

Follow by Email

stcnt

Did you find this site useful?Consider making a donation to help keep the site running.

fb

Recent comments

Recent post

Aramaic last supper.

  1Corinthians 11:23 - ܐܶܢܳܐ ܓ݁ܶܝܪ ܩܰܒ݁ܠܶܬ݂ ܡܶܢ ܡܳܪܰܢ ܗܰܘ ܡܶܕ݁ܶܡ ܕ݁ܰܐܫܠܡܶܬ݂ ܠܟ݂ܽܘܢ ܕ݁ܡܳܪܰܢ ܝܶܫܽܘܥ ܒ݁ܗܰܘ ܠܺܠܝܳܐ ܕ݁ܡܶܫܬ݁ܠܶܡ ܗ݈ܘܳܐ ܢܣܰܒ݂ ܗ݈ܘܳܐ ...

Labels

Recent Posts