Aramaic last supper.

 


1Corinthians 11:23 - ܐܶܢܳܐ ܓ݁ܶܝܪ ܩܰܒ݁ܠܶܬ݂ ܡܶܢ ܡܳܪܰܢ ܗܰܘ ܡܶܕ݁ܶܡ ܕ݁ܰܐܫܠܡܶܬ݂ ܠܟ݂ܽܘܢ ܕ݁ܡܳܪܰܢ ܝܶܫܽܘܥ ܒ݁ܗܰܘ ܠܺܠܝܳܐ ܕ݁ܡܶܫܬ݁ܠܶܡ ܗ݈ܘܳܐ ܢܣܰܒ݂ ܗ݈ܘܳܐ ܠܰܚܡܳܐ ܀ 

 1Corinthians 11:23 
For I have received of the Lord that which also I delivered unto you, That the Lord Jesus the same night in which he was betrayed took bread.

 1Corinthians 11:24 
- ܘܒ݂ܰܪܶܟ݂ ܘܰܩܨܳܐ ܘܶܐܡܰܪ ܣܰܒ݂ܘ ܐܰܟ݂ܽܘܠܘ ܗܳܢܰܘ ܦ݁ܰܓ݂ܪܝ ܕ݁ܥܰܠ ܐܰܦ݁ܰܝܟ݁ܽܘܢ ܡܶܬ݂ܩܨܶܐ ܗܳܟ݂ܰܢܳܐ ܗܘܰܝܬ݁ܽܘܢ ܥܳܒ݂ܕ݁ܺܝܢ ܠܕ݂ܽܘܟ݂ܪܳܢܝ ܀ 

 1Corinthians 11:24 - And when he had given thanks, he brake it, and said, Take, eat: this is my body, which is broken for you: this do in remembrance of me. 

1Corinthians 11:25 - ܗܳܟ݂ܰܢܳܐ ܡܶܢ ܒ݁ܳܬ݂ܰܪ ܕ݁ܰܐܚܫܶܡܘ ܐܳܦ݂ ܟ݁ܳܣܳܐ ܝܰܗ݈ܒ݂ ܘܶܐܡܰܪ ܗܳܢܳܐ ܟ݁ܳܣܳܐ ܐܺܝܬ݂ܰܘܗ݈ܝ ܕ݁ܺܝܰܬ݂ܺܩܺܐ ܚܕ݂ܰܬ݂ܳܐ ܒ݁ܕ݂ܶܡܝ ܗܳܟ݂ܰܢܳܐ ܗܘܰܝܬ݁ܽܘܢ ܥܳܒ݂ܕ݁ܺܝܢ ܟ݁ܽܠ ܐܶܡܰܬ݂ܝ ܕ݁ܫܳܬ݂ܶܝܢ ܐܢ݈ܬ݁ܽܘܢ ܠܕ݂ܽܘܟ݂ܪܳܢܝ ܀1

Corinthians 11:25 - After the same manner also he took the cup, when he had supped, saying, This cup is the new testament in my blood: this do ye, as oft as ye drink it, in remembrance of me.


Read also
Share:

Ṣawmo brikho

Ṣawmo brikho

ṣum ṣawmo d-arbcin yawmin, w hav laḥmokh l-ayno ḏ-khafin, w ṣalo v-yawmo švac zabnin akh d-ileft men Bar Išay

ܨܘܡ ܨܘܡܐ ܕܐܪܒܥܝܢ ܝܘ̈ܡܝܢ ܗܒ ܠܚܡܟ ܠܐܝܢܐ ܕܟܦܝܢ ܘܨܠܐ ܒܝܘܡܐ ܫܒܥ ܙܒ̈ܢܝܢ ܐܝܟ ܕܝܠܦܬ ܡܢ ܒܪ ܐܝܫܥ܀Share:

Maranatha!- Come,O Lord!

 מרנאתא

Μαραναθα

Come, O Lord!

There is some dispute as to what exactly that phrase means depending on how you divide the phrase.

In the original Greek text words are written consecutively without spaces.The same goes for the word μαραναθα (maranatha).

This word can be split up as μαραν αθα (maran-atha, מרן אתא‎) which means Our Lord has come! in this case.

Or the word can be divided as  μαρανα-θα marana-tha מרנאתא in which case it means Come O Lord!

In Bible translation the word is not translated usually but it is just transliterated instead as maranatha!
Share:

Did Arabic come from Aramaic?

No,it didn't. While both languages are members of the Semitic language family, Arabic didn't derive from Aramaic.

Aramaic first appeared in the North ,in what is now northern Syria where it was spoken by the Arameans in various Aramaic kingdoms the most important of them the kingdom of Aram.

The native name for the Aramaic language ,lishana suryaya itself means Syrian language.

Arabic appeared in the deserts of the Arabian peninsula.Big differences in grammar , big differences in syntax. Of course,they share many common words and characterictics both being Semitic. Other than that they are not related.

The Arabic language itself did not come from Aramaic but the alphabet did. Not directly but the via the Nabbatean script.The Arabic script evolved from Nabbatean which in turn came from Aramaic.
Share:

Relation between Aramaic and Hebrew.

Aramaic and Hebrew are very closely related Semitic language like ,say, Italian and Spanish sharing a lot of common vocabulary and grammar.

They are both written in the Assyrian script -the Ktav ashuri. 

Ktav ashuri, the Assyrian script.

The Hebrew alphabet developed from the Aramaic one which in turn evolved from Phoenician.

Aramaic was the mother tongue of the Arameans initially but after the conquests and policies of the Assyrian Empire followed by the Persian Empire it became the mother tongue of Hebrews also.

Hebrew in reality has long gone extinct  replaced by Aramaic after Jews were exiled in Babylon. Modern Hebrew is a very successful revival of the old language not spoken for two thousand years.

It is actually a reconstruction of what was  perceived by Ben Yahuda as the Hebrew language.

Hebrew continued to be used as a liturgical language after it is ceased to be spoken. Aramaic ,the spoken languages of the Jews at the time, influenced Biblical Aramaic as can be seen in the Talmuds.

The history of these two languages is intertwined. In antiquity the name Hebrew was often used for Aramaic.

Though these modern languages have grown apart greatly following a different path in history.

Syriac Aramaic became the language of the Syriac  Aramaic Christianity setting it apart from the Jewish tradition.

Nowadays only Biblical Aramaic is of importance to the Jews since both parts of the Old Testament and the Targums are written in Aramaic.

There are differences in syntax and grammar between Aramaic and Hebrew

For example the article in Hebrew is placed at the beginning of the word while in Neo-Aramaic languages is placed at the end:

 Ha’lekhem (Hebrew)- Lekhm ‘ah’ (Aramaic)

The bread

There is a consonant shift. The tav in Aramaic corresponds to the shin in Hebrew.

Hebrew (shum) שום 

Aramaic (tum [ah]) ܬܘܡܐ

garlic Share:

Table in Syriac Aramaic.ܛܒܠܝܬܐ

Ṭavlitho/a (f.)

Table,plank,gameboard

IPA pronunciation

[tˤavliθο/ɑ]

Synonym

ܦܬܘܪܐ‎ (pāṯūrā) table

The Ṭ is an emphatic sound corresponding to the Arabic letter ṭāʾ (ط) [tˤ].

It is obviously a loanword from Latin tabula or Ancient Greek tavla (τάβλα) via maybe some other Western language.

ܛܒܠܝܬܝ

Ṭavlithi

My table

ܛܒܠܝܬܟ

Ṭavlitak

Your tableShare:

Introduction to Syriac (book)

 You might want to introduce yourself into the world of Aramaic languages but you don't know where to start.

It is indeed an entire world since Aramaic is not one language but a whole bunch from antiquity to present day.

Some will say ' I want to learn Galilean Aramaic the tongue of Jesus Christ. But before you get enthusiastic about it take into account that it is currently not possible.

There is no corpus of texts in Galilean and the language is being reconstructed. The reconstructions though are often full of errors and generally there's is not consensus among linguists.

Syriac Aramaic would be an excellent choice. Vast body of texts of Syriac literature exists and the language might be structurally the easiest Semitic language to learn. It's not as complex as Classical or confusing as Biblical Aramaic.

A book is a good way to start learning. But which one? There are a lot of books out there to introduce you to Syriac. But which one? Many are difficult to understand ,others require that the learner already knows another Semitic language like Hebrew.

But not the following book.

I found the Introduction to Syriac by W.M.Thackston a great book to begin with, especially for absolute beginners.

It reminds me of the good old language learning methods with short texts, translating phrases, simple grammar in small chunks.

The translation of phrases was particularly useful to me .Makes it easy to retain vocabulary and learn simple grammar structures.

Share:

Bed in Syriac Aramaic

 Bed is Syriac is maḍmho (ܡܰܕܡܟܳܐ).

Back to the Aramaic vocabulary alphabetical list.


Share:

Ezra in Aramaic (4:8)

Ezra 4:8

This is the first verse from the book Ezra of the Old Testament
written in Aramaic.

KJV –Rehnum the chancellor and Shimshai the scribe wrote a letter against Jerusalem to Artaxerxes the king in this sort:

 רְח֣וּם בְּעֵל־טְעֵ֗ם וְשִׁמְשַׁי֙ סָֽפְרָ֔א כְּתַ֛בוּ אִגְּרָ֥ה חֲדָ֖ה עַל־יְרוּשְׁלֶ֑ם לְאַרְתַּחְשַׁ֥שְׂתְּא מַלְכָּ֖א כְּנֵֽמָא׃

rǝḥûm bǝʿēl-ṭǝʿēm wǝšimšay sāpǝrāʾ kǝtabû ʾiggǝrâ ḥădâ ʿal-yǝrûšǝlem lǝʾartaḥšaśtǝʾ melekh kǝnēmāʾ

Vocabulary
רְח֣וּם- rǝḥûm- Rehum (name)
בְּעֵל -bǝʿēl -lord
טְעֵ֗ם - ṭǝʿēm - chancellor
וְשִׁמְשַׁי֙ - wǝšimšay -and Shimsai (sunny), satrap of Judaea
וְ - wǝ - and
סָֽפְרָ֔א - sāpǝrāʾ - scribe
כְּתַ֛בוּ - kǝtabû - wrote
אִגְּרָ֥ה - ʾiggǝrâ - letter
חֲדָ֖ה עַ - ḥădâ - a, one
עַל - ʿal - against
יְרוּשְׁלֶ֑ם - yǝrûšǝlem - Jerusalem (teaching of peace)
לְ - lǝ - to
אַרְתַּחְשַׁ֥שְׂתְּא - ʾartaḥšaśtǝʾ - Artaxerxes
מַלְכָּ֖א - melekh - the king
כְּנֵֽמָא - kǝnēmāʾ - sort, of this sort


Share:

Merry Christmas in Syriac Aramaic.

 


ܥܹܐܕ݂ܵܘܟ݂ܘܿܢ ܒܪܝܼܟ݂ܵܐ! ܥܹܐܕ݂ܵܐ ܕܡܵܘܠܵܕܹܗ ܕܡܵܪܲܢ ܝܑܼܫܘܿܥ ܡܫܝܼܚܵܐ ܗܵܘܹܐ ܒܪܝܼܟ݂ܵܐ ܥܲܠ ܟܘܼܠܵܘܟ݂ܘܿܢ. 

Classical Syriac

ܒܪܝܟ ܡܘܠܕܐ ܕܡܪܢ

Brikh mawlada de'maran.

Merry Christmas.

Brikh - happy - ܒܪܝܟ

Mawlada - birth - ܡܘܠܕܐ

De - of -ܕ

Maran - our Lord - ܡܪܢ


Share:

Popular Posts

Blog Archive

Categories

Follow by Email

stcnt

Did you find this site useful?Consider making a donation to help keep the site running.

fb

Recent comments

Recent post

Aramaic last supper.

  1Corinthians 11:23 - ܐܶܢܳܐ ܓ݁ܶܝܪ ܩܰܒ݁ܠܶܬ݂ ܡܶܢ ܡܳܪܰܢ ܗܰܘ ܡܶܕ݁ܶܡ ܕ݁ܰܐܫܠܡܶܬ݂ ܠܟ݂ܽܘܢ ܕ݁ܡܳܪܰܢ ܝܶܫܽܘܥ ܒ݁ܗܰܘ ܠܺܠܝܳܐ ܕ݁ܡܶܫܬ݁ܠܶܡ ܗ݈ܘܳܐ ܢܣܰܒ݂ ܗ݈ܘܳܐ ...

Labels

Recent Posts