Word of God

 The Word of God comes in two meanings-the first being the Bible, the sacred writings of the Christian faith. That is the modern interpretation of the 'word of God'.

But what did the ,let's say ,the Apostles mean when they spoke about the word of God?

John 1:1 - ܒ݁ܪܺܫܺܝܬ݂ ܐܺܝܬ݂ܰܘܗ݈ܝ ܗ݈ܘܳܐ ܡܶܠܬ݂ܳܐ ܘܗܽܘ ܡܶܠܬ݂ܳܐ ܐܺܝܬ݂ܰܘܗ݈ܝ ܗ݈ܘܳܐ ܠܘܳܬ݂ ܐܰܠܳܗܳܐ ܘܰܐܠܳܗܳܐ ܐܺܝܬ݂ܰܘܗ݈ܝ ܗ݈ܘܳܐ ܗܽܘ ܡܶܠܬ݂ܳܐ ܀ 
b݁rishiyti ʾiytiawh݈y h݈woʾ meltioʾ whuw meltioʾ ʾiytiawh݈y h݈woʾ lwoti ʾalohoʾ waʾlohoʾ ʾiytiawh݈y h݈woʾ huw meltioʾ ܀
John 1:1 - In the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God.

In a few words, they spoke about the manifestation and the mind of God.

The word of God is mentioned forty one times in the New Testament alone.

In the Peshitta ,the classical Syriac translation of the New Testament the word of God is meltiah daloho.

ܡܶܠܬ݂ܶܗ ܕ݁ܰܐܠܳܗܳܐShare:

No comments:

Post a Comment

Add comnent

Popular Posts

Blog Archive

Categories

Follow by Email

stcnt

Did you find this site useful?Consider making a donation to help keep the site running.

fb

Recent comments

Recent post

Bed in Syriac Aramaic

 Bed is Syriac is maḍmho (ܡܰܕܡܟܳܐ). Back to the Aramaic vocabulary alphabetical list.

Labels

Recent Posts