Sinner in Aramaic.


Sinner in Syriac Aramaic is xattaya.

ܚܛܝܐ
xattaya
sinner

As in:
Lord, Jesus Christ, Son of God, have mercy on me - a sinner.

ܡܪܝ ܫܘܥ ܡܫܝܚܐ ܒܪܗ ܕ ܐܠܗܐ ܪܚܡ ܥܠܝ ܚܛܝܐ

Mar Yeesho Msheeha breh d Alaha rahhem al xattaya.
Share:

Titulus crucis- the sign on The Cross.

The Titulus Crusis is a piece of the wooden sign(title panel or titulus) that was supposedly put on Jesus's cross when he was crucified.


On the sign it is inscribed the phrase-' Jesus Nazarene , king of the Jews' in three languages Latin,Greek and Aramaic.

The phrase reads in the three languages as follows:

• (a). IESVSNAZARENVSREXIVDÆORVM
 • (b). ΟΒΑΣΙΛΕΥΣΤΩΝΙΟΥΔΑΙΩΝΟΥΤΟΣ 
• (c). זה הוא ישוע מלך היהודים


The sign is nowadays kept at a church in Rome and it claimed that this is the original sign hang on the actual cross of Jesus.


This is rejected by scholars as a forgery of medieval times.
Share:

The Lord's prayer in Samaritan Aramaic.


In the picture below there's the Lord's prayer in Samaritan Aramaic.


Here is its' transliteration in modern Hebrew letters.

אבינו שבשמים : יקדש שמך : תבוא מלכותך : יהי רצונך כאשר בשמים וכן בארץ : לחמנו דבר יום ביומו תן לנו היום : וסלח לנו את חובותנו כאשר סלחנו לבעלי חובותנו : ואל תביאנו לנסין : כי אם הצלנו מרע : כי לך המלכות וגבורה וכבוד לעולם עולמים : אמן


Next there its' transliteration in the Latin script reading from left to right.

ʾbynw šbšmym : yqdš šmk : tbwʾ mlkwtk : yhy rṣwnk kʾšr bšmym wkn bʾrṣ : lḥmnw dbr ywm bywmw tn lnw hywm : wslḥ lnw ʾt ḥwbwtnw kʾšr slḥnw lbʿly ḥwbwtnw : wʾl tbyʾnw lnsyn : ky ʾm hṣlnw mrʿ : ky lk hmlkwt wgbwrh wkbwd lʿwlm ʿwlmym : ʾmn

Read also
The Samaritan alphabet.
The Lord's prayer in Aramaic.

Share:

'I love the Aramaic language!' (phrases)


Syriac Aramaic
ܪܳܚܶܡ ܐ̄ܢܐ ܠܫܢܐ ܣܘܪܝܝܐ

Transliteration letter by letter 
roḥem ʾ̄nʾ lshnʾ swryyʾ

Phonetic transliteration
Rohem Ana lishana suraya.

Translation
I love the Aramaic language.

Vocabulary
roḥem to love (1st person sh)
ʾ̄nʾ - ana- I

lshnʾ -lishana- language
swryyʾ - suraya- Aramaic (Syriac)

Share:

Gospel of Barnabas- fake or real?

There is a great 'discovery' circulating for a long time now especially among Muslim circles- the so-called Gospel of Barnabas.

 This fake,fake, fake. The gospel is written in the Eastern Syriac script on blackened leather to make it look ancient.


Nevertheless the book is indeed quite old-it seems to have been written in the Middle Ages around 1500 C.E. by a European.

Its' translation in Arabic at the beginning of the 20th century became a major success in the Muslim world with hundreds of thousands of copies sold as it was forwarded as  proof that Jesus announces the coming of Mohammed. The book was supposedly  written in 1 A.D. and was deliberately hidden by Christians for a long time because of its' content according to a popular belief in the Muslim world.

But a close study of the book revealed that it contains basic linguistic, geographical and historical errors thus it couldn't have been written by Barnabas himself as claimed.

There are hundreds of such forged 'Syriac' documents .


Read more about how genuine the Gospel of Barnabas is here.
Share:

John baptizes Jesus. ( Aramaic movie clip).

The following clip is about Jesus's baptism by John is the Assyrian Neo-Aramaic language.
It comes with subtitles of various languages.

 


Matthew 3:13 - ܗܝܕܝܢ ܐܬܐ ܝܫܘܥ ܡܢ ܓܠܝܠܐ ܠܝܘܪܕܢܢ ܠܘܬ ܝܘܚܢܢ ܕܢܥܡܕ ܡܢܗ ܀  
Matthew 3:13 - Then cometh Jesus from Galilee to Jordan unto John, to be baptized of him. 


Matthew 3:14 - ܗܘ ܕܝܢ ܝܘܚܢܢ ܟܠܐ ܗܘܐ ܠܗ ܘܐܡܪ ܐܢܐ ܣܢܝܩ ܐܢܐ ܕܡܢܟ ܐܬܥܡܕ ܘܐܢܬ ܠܘܬܝ ܐܬܝܬ ܀ 
 Matthew 3:14 - But John forbad him, saying, I have need to be baptized of thee, and comest thou to me? 


Matthew 3:15 - ܗܘ ܕܝܢ ܝܫܘܥ ܥܢܐ ܘܐܡܪ ܠܗ ܫܒܘܩ ܗܫܐ ܗܟܢܐ ܓܝܪ ܝܐܐ ܠܢ ܕܢܡܠܐ ܟܠܗ ܟܐܢܘܬܐ ܘܗܝܕܝܢ ܫܒܩܗ ܀ 
Matthew 3:15 - And Jesus answering said unto him, Suffer it to be so now: for thus it becometh us to fulfil all righteousness. Then he suffered him. 


 Matthew 3:16 - ܟܕ ܥܡܕ ܕܝܢ ܝܫܘܥ ܡܚܕܐ ܣܠܩ ܡܢ ܡܝܐ ܘܐܬܦܬܚܘ ܠܗ ܫܡܝܐ ܘܚܙܐ ܪܘܚܐ ܕܐܠܗܐ ܕܢܚܬܐ ܐܝܟ ܝܘܢܐ ܘܐܬܬ ܥܠܘܗܝ ܀ Matthew 3:16 - And Jesus, when he was baptized, went up straightway out of the water: and, lo, the heavens were opened unto him, and he saw the Spirit of God descending like a dove, and lighting upon him: 


Matthew 3:17 - ܘܗܐ ܩܠܐ ܡܢ ܫܡܝܐ ܕܐܡܪ ܗܢܘ ܒܪܝ ܚܒܝܒܐ ܕܒܗ ܐܨܛܒܝܬ ܀ 
Matthew 3:17 - And lo a voice from heaven, saying, This is my beloved Son, in whom I am well pleased
Share:

Popular Posts

Blog Archive

Categories

Follow by Email

stcnt

Did you find this site useful?Consider making a donation to help keep the site running.

fb

Recent comments

Recent post

Aramaic last supper.

  1Corinthians 11:23 - ܐܶܢܳܐ ܓ݁ܶܝܪ ܩܰܒ݁ܠܶܬ݂ ܡܶܢ ܡܳܪܰܢ ܗܰܘ ܡܶܕ݁ܶܡ ܕ݁ܰܐܫܠܡܶܬ݂ ܠܟ݂ܽܘܢ ܕ݁ܡܳܪܰܢ ܝܶܫܽܘܥ ܒ݁ܗܰܘ ܠܺܠܝܳܐ ܕ݁ܡܶܫܬ݁ܠܶܡ ܗ݈ܘܳܐ ܢܣܰܒ݂ ܗ݈ܘܳܐ ...

Labels

Recent Posts