Father in Aramaic

In classical Syriac father is abba/abbo.

Abun - our father
as in
Abun d bashmayo -our heavenly father- from the Lord's prayer in Aramaic.

Aramaic
Abun- our father

Father in other Aramaic dialects.

Galilean Aramaic-the language of Jesus Christ.

Abba
Abba- father in
Galilean Aramaic

Turoyo

Babo

________________
Mark 14:36 - ܘܶܐܡܰܪ ܐܰܒ݂ܳܐ ܐܳܒ݂ܝ ܟ݁ܽܠ ܡܶܕ݁ܶܡ ܡܶܫܟ݁ܰܚ ܐܰܢ݈ܬ݁ ܐܰܥܒ݁ܰܪ ܡܶܢܝ ܟ݁ܳܣܳܐ ܗܳܢܳܐ ܐܶܠܳܐ ܠܳܐ ܨܶܒ݂ܝܳܢܝ ܕ݁ܺܝܠܝ ܐܶܠܳܐ ܕ݁ܺܝܠܳܟ݂ ܀ 
Mark 14:36 - And he said, Father, my Father, thou canst (do) every thing, cause to pass from me this cup: but not my will, but thine.
Share:

No comments:

Post a Comment

Add comnent

Popular Posts

Blog Archive

Categories

Follow by Email

stcnt

Did you find this site useful?Consider making a donation to help keep the site running.

fb

Recent comments

Recent post

Is Syriac and Aramaic the same?

In short, the answer is yes but sometimes no. Syriac is Aramaic . Syriac is just a phase in the long history of Aramaic languages. Arameans ...

Labels

Recent Posts