Father in Aramaic

In classical Syriac father is abba/abbo.

Abun - our father
as in
Abun d bashmayo -our heavenly father- from the Lord's prayer in Aramaic.

Aramaic
Abun- our father

Father in other Aramaic dialects.

Galilean Aramaic-the language of Jesus Christ.

Abba
Abba- father in
Galilean Aramaic

Turoyo

Babo

________________
Mark 14:36 - ܘܶܐܡܰܪ ܐܰܒ݂ܳܐ ܐܳܒ݂ܝ ܟ݁ܽܠ ܡܶܕ݁ܶܡ ܡܶܫܟ݁ܰܚ ܐܰܢ݈ܬ݁ ܐܰܥܒ݁ܰܪ ܡܶܢܝ ܟ݁ܳܣܳܐ ܗܳܢܳܐ ܐܶܠܳܐ ܠܳܐ ܨܶܒ݂ܝܳܢܝ ܕ݁ܺܝܠܝ ܐܶܠܳܐ ܕ݁ܺܝܠܳܟ݂ ܀ 
Mark 14:36 - And he said, Father, my Father, thou canst (do) every thing, cause to pass from me this cup: but not my will, but thine.
Share:

No comments:

Post a Comment

Add comnent

Popular Posts

Blog Archive

Categories

Follow by Email

stcnt

Did you find this site useful?Consider making a donation to help keep the site running.

fb

Recent comments

Recent post

Bed in Syriac Aramaic

 Bed is Syriac is maḍmho (ܡܰܕܡܟܳܐ). Back to the Aramaic vocabulary alphabetical list.

Labels

Recent Posts