Hebrew Word of the Week: Mammon.


by Yona Sabar
Mammon is not in the Bible, where other words are used, such ashon ve-’osher be-veto, “Wealth and riches are in his house” (of the righteous) (Psalms 112:3), but it is very common in (Aramaic),Targumim and rabbinic literature. It may come from ma’mon “trust, deposit.”

In Christianity, however, Mammon* has been associated with covetousness of wealth, the seventh sin (Matthew 6:24: You cannot serve God and mammon).

In modern Hebrew, mamon is quite common with regard to financial and property business, such as mimmen, “financed”; mimmun, “financing”; mamonay, “financier”; mamoni, “monetary”; anddine’ mamonot, “civil (property) laws.”

*Some Hebrew-Aramaic names and nouns entered English (via Latin-Greek), from the New Testament, such as Thomas, “twin (brother)” and abba, “father.”

Yona Sabar is a professor of Hebrew and Aramaic in the department of Near Eastern Languages & Cultures at UCLA.

Article found here.
Share:

Popular Posts

Blog Archive

Categories

Follow by Email

stcnt

Did you find this site useful?Consider making a donation to help keep the site running.

fb

Recent comments

Recent post

Aramaic last supper.

  1Corinthians 11:23 - ܐܶܢܳܐ ܓ݁ܶܝܪ ܩܰܒ݁ܠܶܬ݂ ܡܶܢ ܡܳܪܰܢ ܗܰܘ ܡܶܕ݁ܶܡ ܕ݁ܰܐܫܠܡܶܬ݂ ܠܟ݂ܽܘܢ ܕ݁ܡܳܪܰܢ ܝܶܫܽܘܥ ܒ݁ܗܰܘ ܠܺܠܝܳܐ ܕ݁ܡܶܫܬ݁ܠܶܡ ܗ݈ܘܳܐ ܢܣܰܒ݂ ܗ݈ܘܳܐ ...

Labels

Recent Posts