Mark 14:30 ...before the rooster crows twice...

Mark 14:30
English
And Jesus said to him, “Truly, I tell you, this very night, before the rooster crows twice, you will deny me three times.”
Greek
καὶ λέγει αὐτῷ ὁ Ἰησοῦς· Ἀμὴν λέγω σοι ὅτι σὺ σήμερον ἐν τῇ νυκτὶ ταύτῃ πρὶν ἢ δὶς ἀλέκτορα φωνῆσαι τρὶς ἀπαρνήσῃ με.
Aramaic
ܐܳܡܰܪ ܠܶܗ ܝܶܫܽܘܥ ܐܰܡܺܝܢ ܐܳܡܰܪ ܐ݈ܢܳܐ ܠܳܟ݂ ܕ݁ܰܐܢ݈ܬ݁ ܝܰܘܡܳܢܳܐ ܒ݁ܠܺܠܝܳܐ ܗܳܢܳܐ ܩܕ݂ܳܡ ܕ݁ܢܶܩܪܶܐ ܬ݁ܰܪܢܳܓ݂ܠܳܐ ܬ݁ܰܪܬ݁ܶܝܢ ܙܰܒ݂ܢܺܝܢ ܬ݁ܠܳܬ݂ ܬ݁ܶܟ݂ܦ݁ܽܘܪ ܒ݁ܺܝ ܀
transcription
?Amar leh yeshuʕ, "?ammin amar (?)na lakh da(?n)t yawmana belilya hana qedam deneqre tamaghla tarten zabnin telat tekhpur."


vocabulary
?ammar - say, speak, announce, affirm
leh - to,for
Yeshuʕ or Yeshua - Jesus
?ammin - Amen, verily
(?)na or ana - I
a(?n)t or ant - thou
b - in, by, into, among, at, with, against
yawmana - today
belilya - night
hana - this,these
qedam - call ,read
tamaghla - rooster
tarten - two
zabnin - time , season
telat - three
tekhpur - deny

Share:

No comments:

Post a Comment

Add comnent

Popular Posts

Blog Archive

Categories

Follow by Email

stcnt

Did you find this site useful?Consider making a donation to help keep the site running.

fb

Recent comments

Recent post

Ezra in Aramaic (4:8)

Ezra 4:8 This is the first verse from the book Ezra of the Old Testament written in Aramaic. KJV –Rehnum the chancellor and Shimshai the scr...

Labels

Recent Posts