God,why have you forsaken me?


These two phrases both mean God why have you forsaken me?They can be found in Matthew's and Mark's Gospel.This is what Jesus-being on the cross- cryied out to God.

Eli,Eli lema sabakhtani?


Matthew 27:46
46 About three in the afternoon Jesus cried out in a loud voice, “Eli, Eli, lema sabachthani?”

Mark 15:34
34 And at three in the afternoon Jesus cried out in a loud voice, “Elohi, Elohi, lema sabachthani?”

Eloi,Eloi  lema  sabakhtani

vocabulary
Eli or Elohi or Eloi=God,Gr.ηλί,ελοϊ
lama or lema or even lmana (Syriac) =why ,Gr.λαμά,λιμά
sabachthani or sabachtani=root shbq meaning to forgive,to allow,to leave,Gr.σαβαχθανίMark 15:34
Greek Ελωί,Ελωί, λιμά σαβαχθανί;
Aramaic אַלָהי אַלָהי למָנָא שׁבַקתָּני 
 ܐܰܠܳܗܝ ܐܰܠܳܗܝ ܠܡܳܢܳܐ ܫܒ݂ܰܩܬ݁ܳܢܝ ܀ 
transcriptionElohi,Elohi lema sabaktaniShare:

Popular Posts

Blog Archive

Categories

Follow by Email

stcnt

Did you find this site useful?Consider making a donation to help keep the site running.

fb

Recent comments

Recent post

Aramaic last supper.

  1Corinthians 11:23 - ܐܶܢܳܐ ܓ݁ܶܝܪ ܩܰܒ݁ܠܶܬ݂ ܡܶܢ ܡܳܪܰܢ ܗܰܘ ܡܶܕ݁ܶܡ ܕ݁ܰܐܫܠܡܶܬ݂ ܠܟ݂ܽܘܢ ܕ݁ܡܳܪܰܢ ܝܶܫܽܘܥ ܒ݁ܗܰܘ ܠܺܠܝܳܐ ܕ݁ܡܶܫܬ݁ܠܶܡ ܗ݈ܘܳܐ ܢܣܰܒ݂ ܗ݈ܘܳܐ ...

Labels

Recent Posts