Nouns in Aramaic


I have started studing Aramaic grammar and this is what I have learned so far.If you have knowledge of Aramaic grammar feel free to comment.

Nouns in Aramaic decline according to gender,state and number.They come in
  • two genders (masculine and feminine)
  • two numbers (singular and plural)
  • three states (absolute,construct and emphatic)
 There are no case endings  but there is evidence that they did exist in very early Aramaic.


Aramaic noun statesabsolute state-most common and basic form.
E.g. nūn (fish),ketab (book),malk (king)

construct state-it mainly indicates possesion like genitive.

Only difference is that the possessed changes in form not the possesor-The fish (possessed) of the queen (possessor).It often has the same form as the absolute

Masculine often same as absolute .E.g.bar (son of)-Bar elaha is the Son of God.
Feminine takes a suffix.(t).E.g.malkat (queen of)
empthatic state-In early Aramaic it functioned like a definite article (the fish).
E.g. nūnā -the fish(very early Aramaic) ,fish (Imperial Aramaic and henceforth)
ketaba-the book
malka-the king
tura-the mountain

Aramaic gender


example of a masculine noun declension

tur-mountain

state
singular

plural

absolute
tur
mountain
tureen
mountains
construct
tur
mountain of
turey
mountains of
emphatic
tura
the mountain
turayyâ
the mountains
Share:

No comments:

Post a Comment

Add comnent

Popular Posts

Blog Archive

Categories

Follow by Email

stcnt

Did you find this site useful?Consider making a donation to help keep the site running.

fb

Recent comments

Recent post

Aramaic last supper.

  1Corinthians 11:23 - ܐܶܢܳܐ ܓ݁ܶܝܪ ܩܰܒ݁ܠܶܬ݂ ܡܶܢ ܡܳܪܰܢ ܗܰܘ ܡܶܕ݁ܶܡ ܕ݁ܰܐܫܠܡܶܬ݂ ܠܟ݂ܽܘܢ ܕ݁ܡܳܪܰܢ ܝܶܫܽܘܥ ܒ݁ܗܰܘ ܠܺܠܝܳܐ ܕ݁ܡܶܫܬ݁ܠܶܡ ܗ݈ܘܳܐ ܢܣܰܒ݂ ܗ݈ܘܳܐ ...

Labels

Recent Posts