Aramaic Lord's Prayer with audio.

The Lord's prayer in Galilean Aramaic,the native language of Jesus Christ himself does not exist as in an original form.There are, though, linguistic reconstructions of it since Galilean Aramaic remains to this day a very scarsely attested language.

What it does exist is its version from Syriac Christianity and in various other Aramaic dialects from later times. This version is a translation from Koine Greek.

Πάτερ ἡμῶν ὁ ἐν τοῖς οὐρανοῖς,
Pater hemon ho en tois uranois
Our Father ,Who art in heaven,

ἁγιασθήτω τὸ ὄνομά σου.
Aghiasthēto 
Hallowed be Thy Name.

Ἐλθέτω ἡ βασιλεία σου.
Eltheto he vasileia su.
Thy Kingdom come.
...

Below you can read:
 • The Lord's Prayer in Syriac Aramaic
 • a linguistic reconstruction of The Lord's Prayer in Galilean Aramaic.
 • The Lord's Prayer in Chaldean Aramaic (Sureth)
Some branches of the Eastern Church still use in their liturgy the Syriac language,which is very close to the Aramaic spoken by Jesus."Our Lord's Prayer'" in Syriac it exists in several versions.I have put some of them up here for you to listen.The prayer in Syriac is called Abwoon D' Bashmayo.


the Lord's Prayer in Syriac Aramaic

The Lord's prayer sung in Syriac.
ܐܒܘܢ ܕܒܫܡܝܐ
Abun dbašmayo
Our father
ܢܬܩܕܫ ܫܡܟ
Nethqadaš šmokh
Hallowed be Thy name
ܬܐܬܐ ܡܠܟܘܬܟ
Tithe malkuthokh
Thy Kingdom come
ܢܗܘܐ ܣܒܝܢܟ
Nehwe sebyonokh
Thy will be done
ܐܝܟܢܐ ܕܒܫܡܝܐ ܐܦ ܒܪܥܐ
ykano dbašmayo oph bar`o
On earth as it is in heaven
ܗܒ ܠܢ ܠܚܡܐ ܕܣܘܢܩܢܢ ܝܘܡܢܐ
Hab lan laħmo dsunqonan yowmono
Give us this day our daily bread
ܘܫܒܘܩ ܠܢ ܚܘܒܝܢ ܘܚܬܗܝܢ
Wašbuq lan ħawbayn waħtohayn
And forgive our debts
ܐܝܟܢܐ ܕܐܦ ܚܢܢ ܫܒܩܢ ܠܚܝܒܝܢ
ykano doph ħnan šbaqan lħayobayn
As we have forgiven our debtors
ܠܐ ܬܥܠܢ ܠܢܣܝܘܢܐ
Lo ta`lan lnesyuno
Lead us not into temptation
ܐܠܐ ܦܨܐ ܠܢ ܡܢ ܒܝܫܐ
Elo paşo lan men bišo
But deliver us from evil
ܡܛܠ ܕܕܠܟ ܗܝ ܡܠܟܘܬܐ
Meţul ddilokh hi malkutho
For Thine is the Kingdom
ܘܚܝܠܐ ܘܬܫܒܘܚܬܐ
Wħaylo wtešbuħto
Power and the Glory
ܠܥܠܡ ܥܠܡܝܢ
L`olam `olmin
For ever and ever
ܐܡܝܢ
Amin
AmenHere is some vocabulary from the prayer
Abbun - Our Father

d'Bashmayo - In Heaven

Shmoch -name (probably)

malkutoch - Kingdom

sebyonoch - Will

aykano - like (as)

baro - Earth

bisho - evil

metul = because
d-dheelakh = of which - "yours" (it's a grammatical construct signifying ownership)

hee = is

u-khaila = and - power

u-theshbooktha = and glory


The Lord's Prayer in Galilean Aramaic.


Galilean Aramaic-the language of Jesus Christ is an obscure language.What we know of it is very little.The Galilean version of the prayer is not attested.There are only reconstructions of it most of them with many flaws due to the scarceness of texts in Galilean.Below there is a more scientific reconstruction of the beginning of the prayer in Galilean Aramaic from this site.

Abba, 
Father,
Yəṯqadaš šəmaḵ.
May thy name be holy.
Teṯe malḵuṯaḵ.
May thy kingdom come.other versions of the prayer


Here is another reconstruction of the Lord's prayer in Galilean Aramaic.


The Lord's Prayer (Matthew 6:9-13) -

אבנן דבשמייא׃ יתקדש שמך׃ תאתה מלכותך׃ תהווה רעותך׃ בארעה כנל דבשמייא׃ פיתן דצורך הב לן יומדן׃ ושבוק לן חובנן׃ הך אנן שבקין וחיבנן׃ ולה תעל לן לנסיון׃ ברם פצי לן מן בישה׃ אמין׃

/ʔabənan dəvəšᵘmaya. Yəṯqadaš šəmaḵ. Teṯeh malḵuṯaḵ. Tehəwe raˁuṯaḵ, bəarˁah kənal dəvəšᵘmaya. Pitṯan də-ṣoraḵ, hav lan yoməden. Wa-švuq lan ḥovenan. Heḵ ʔənan šəvaqin lə-ḥaivenan. Wə-lah taˁel lan lə-nisyon. Bəram pəṣi lan men bišah, ʔamên/The Lord's Prayer in Chaldean Aramaic (Sureth).
Baban deele beshmaya,
payesh mkodsha shimukh, athya malkothokh,
hawe ojbonokh, dikh deele bishmaya hawe ham bara.
Halan lokhman sumqana didyou.
Shwoq talan gnahan wkh-tiyathan,
dikh d-ham akhnee shwiqlan ta
ana dim-tu-dela ellan.
La mab-yeretan bjoraba,
ella mkhalislan min beesha,
bsabab deokh ela malkotha,
hela wtesh-bohta, laalam almeen,
AMEN.

Controversy


There is some controversy as to what language the original Lord's Prayer was written in. Mainstream scholars maintain that it was written in Koine Greek and this is due to the fact that many Jews and especially Galileans of the time in the Middle East were bilingual in Aramaic and Greek.

Greek at the time was a major language of prestige, commerce,common people in vast areas in the Eastern Mediterranean. It was one of the two major languages of the Roman Empire the other being Latin.
And this why Galilean Aramaic has Greek-like traits like no guttural or ejected sounds  unlike Eastern Aramaic dialects and many Greek loanwords . More on this read Was Jesus a Hellenized Jew?
Various claim have being made to 'prove' that the Peshitta version was the original prayer or that there was an original Aramaic prayer translated into Greek.
The Peshitta translation in Syriac Aramaic came much later and there is no scientific evidence that shows that there was an Aramaic original prayer. Nevertheless Aramaic texts may have been used as a resource.

Read also
No such thing as the Lord's Prayer in GALILEAN Aramaic!
8 Comments

Add comnent

 1. As Jesus didn't talk Syriac Aramaic but, more precisely, Galilaean Aramaic, why did no one translate Our Lord's Prayer into Galilaean?...

  ReplyDelete
 2. This page (http://www.v-a.com/bible/prayer.html) has Lords prayer in Galilean Aramaic.There also a sound file with the prayer.

  ReplyDelete
 3. I can't enter to the page,does somebody know another link to find the Galilean version?

  ReplyDelete
  Replies
  1. Galilean Aramaic the language of Jesus Christ is an obscure language very little attested.You may find only reconstructions of the prayer in Galilean most of them bad.Please take some time to read this http://learnaramaic.blogspot.com/2014/03/LordsPrayer-Galilean-Aramaic.html

   Delete
 4. The Lords Prayer/PATER-NOSTER Latin is NOT the Name Y'shua (Jesus Greek/Latin) Always used First Words. Hesaid when You Pray to My Father Pray As My Disciples. Thus It's The Disciples Prayer. Also the "translation' is KJV with errors 'bring earth to heaven; vs Bring Heaven To Earth' I have a Copy in Biblical Hebrew/Modern Hebrew COPY IF I KNEW HOW TO ATTACH ADVISE

  ReplyDelete
 5. The transliteration "ch" for k or q may cause ambiguity. In the word "which" ch is pronounced in a particular way. In Chemistry ch is pronounced differently. So shmok, sebyonok and malkutok are better transliterations. dBesmayo would mean which in Heaven. Shmok is your name. malkutok is your kingdom. Sebyonok is your will deelok yours The words vuhylo & vutheshbuhtho should end with "o" and not "a"

  ReplyDelete
 6. Here's an archive a post was looking for. Credit them.
  https://web.archive.org/web/20120323005148/http://www.v-a.com/bible/prayer.html
  It's archived.


  The Lord's Prayer
  Galilean transliteration of the Lord's Prayer

  Avvon d-bish-maiya, nith-qaddash shim-mukh.
  Tih-teh mal-chootukh. Nih-weh çiw-yanukh:
  ei-chana d'bish-maiya: ap b'ar-ah.
  Haw lan lakh-ma d'soonqa-nan yoo-mana.
  O'shwooq lan kho-bein:
  ei-chana d'ap kh'nan shwiq-qan l'khaya-ween.
  Oo'la te-ellan l'niss-yoona:
  il-la paç-çan min beesha.
  Mid-til de-di-lukh hai mal-choota
  oo khai-la oo tush-bookh-ta
  l'alam al-mein. Aa-meen.

  Matthew 6:9-13

  "(Therefore, this is how you shall pray:)
  Our heavenly Father, hallowed is your name.
  Your Kingdom is come. Your will is done,
  As in heaven so also on earth.
  Give us the bread for our daily need.
  And leave us serene,
  just as we also allowed others serenity.
  And do not pass us through trial,
  except separate us from the evil one.
  For yours is the Kingdom,
  the Power and the Glory
  To the end of the universe, of all the universes." Amen!

  ReplyDelete
Post a Comment
Previous Post Next Post