'He Is Risen!' in Aramaic.

'Mshiha qam' means 'The Messiah is risen' in Aramaic or you can just say qam!- He is risen!.
The phrase in Syriac Aramaic.

“ܡܫܝܚܐ ܩܡ! ܫܪܝܪܐܝܬ ܩܡ!‎ 
Mshiḥa qām! sharīrāīth qām!  OR
Mshiḥo Qom! Shariroith Qom!)
He is risen! He is risen indeed!

Let's take a look at how the phrase is written in the Herodian version.Vowels are not written so we just write the consonats 'qm'.Don't forget that Aramaic is read form right to left as 'mq'.
I have also prepared a short video.Take a look.

Share:

No comments:

Post a Comment

Add comnent

Popular Posts

Blog Archive

Categories

Follow by Email

stcnt

Did you find this site useful?Consider making a donation to help keep the site running.

fb

Recent comments

Recent post

Aramaic last supper.

  1Corinthians 11:23 - ܐܶܢܳܐ ܓ݁ܶܝܪ ܩܰܒ݁ܠܶܬ݂ ܡܶܢ ܡܳܪܰܢ ܗܰܘ ܡܶܕ݁ܶܡ ܕ݁ܰܐܫܠܡܶܬ݂ ܠܟ݂ܽܘܢ ܕ݁ܡܳܪܰܢ ܝܶܫܽܘܥ ܒ݁ܗܰܘ ܠܺܠܝܳܐ ܕ݁ܡܶܫܬ݁ܠܶܡ ܗ݈ܘܳܐ ܢܣܰܒ݂ ܗ݈ܘܳܐ ...

Labels

Recent Posts