Galatians 1:8 But even if we or an angel from heaven...

Syriac Aramaic:  ܐܳܦ݂ ܐܶܢ ܚܢܰܢ ܕ݁ܶܝܢ ܐܰܘ ܡܰܠܰܐܟ݂ܳܐ ܡܶܢ ܫܡܰܝܳܐ ܢܣܰܒ݁ܰܪܟ݂ܽܘܢ ܠܒ݂ܰܪ ܡܶܢ ܡܳܐ ܕ݁ܣܰܒ݁ܰܪܢܳܟ݂ܽܘܢ ܢܶܗܘܶܐ ܚܪܶܡ ܀ Transliteration: Aph an khanan den awo malakha men shmayya nesabarkhon labar men ma d'sabarnokhon nehwe ha…

John 1:4, In the beginning was the Word...

H ere is a sample text from the New Testament in Syriac Aramaic with transliteration, translation and vocabulary.   I used the Peshitta version of the Gospel of John, chapter 1, verses 1-5 as a source 1. ܒܪܫܝܬ ܐܝܬܘܗܝ ܗܘܐ ܡܠܬܐ ܘܗܘ…

John 3:16

Here is John 3:16 in Syriac Aramaic, along with transliteration, translation, grammar, and vocabulary explanations: Verse: ܕ݁ܦ݂ܽܘ݁ܠܣ݂ܶܗ ܠܐܢܫ݂ܘܢ ܐܢܐ ܦ݁ܺܐܠܺܝ݈ܐ‏ ܠܐܠܗܐ ܢܶܗܘܶܐ ܐܶܡܰܪ ܕ݁ܝܺܡܩܰܢܝܟ݂ܽܘܢ ܐܢ ܐܬ݂ܥܠܡܰܦ݁ܺܝܟ݂ܘܢ ܠܥܰܠܺܝܬ݂ܳܐ ‏ܕ݁ܢܰܫ…

Aramaic inscriptions

Where are Aramaic inscriptions found. Aramaic inscriptions can be found in various regions throughout the ancient Near East. Aramaic was a widely used language in the ancient world and was employed by different civilizations for …

Father, forgive them, for they know not what they do."

Here is the quote from Luke 23:34 in Syriac Aramaic, along with its translation, transliteration, grammar explanation, and vocabulary: **Transliteration:** W-ʿĪšōʿ ʾāmar, "ʾAbā, šbqōl lāhūn, lā qūlānān mšawʾnān." W-šlī…

Load More
That is All