He in Syriac Serto

The unconnected form of the letter has the following form. First the line on right is written from top to bottom .Then circle in a clockwise direction. The letter He is connected from the right only. He is pronounced like and En…

Gamal in Syriac Serto

The unconnected form of the letter looks like that above. For example gamal connected with the letter alaph (below). Gamal can be connected from the right as well as from the left ,like beth does also.  Gamal connected from rig…

Dalat in Syriac Serto.

The unconnected Dalat is written like this below. Dalat is only connected from the right just like alaph. Here is the connected form of the letter. Notice that the connected form of Dalat is smaller than the unconnected form. Th…

Lord, remember me when thou comest...

This phrase was said to Christ by the brigand crucified next to him.  Luke 23:42  ܘܶܐܡܰܪ ܠܝܶܫܽܘܥ ܐܶܬ݁ܕ݁ܰܟ݂ܪܰܝܢܝ ܡܳܪܝ ܡܳܐ ܕ݁ܳܐܬ݂ܶܐ ܐܰܢ݈ܬ݁ ܒ݁ܡܰܠܟ݁ܽܘܬ݂ܳܟ݂ ܀   ᵓāmar lēh yešūᶜ ᵓamīn ᵓāmar nā lāḵ dəyawmānā ᶜam tehwe bəpardaysā Και στο…

The letter beth in Syriac Serto.

The letter beth in Syriac can be connected from the right as well as from the left unlike the alaph . The Syriac beth represents the occlusive [b] and the spirant [v].  It is pronounced as [b] at the beginning of the word or th…

Saying thank you in Aramaic.

אנא מוד Ána móde I'm thankful. Thank you. When a man is speaking. אנא מודיא Ána módia I'm thankful. Thank you. When a woman is speaking. אנחנא מודן AnáHna módan We are thankful. When men are speaking. אנחנא מודין AnàHna m…

Rainbow in the sky in Aramaic

קשתא בשמיא qashta bishmaya rainbow in the sky קשתא qashta rainbow ב b in שמיא shmaya sky Kashta also means archer in Syriac Aramaic . The phrase Bishmaya -in the sky can also be found in the Lord's Prayer in Aramaic . Aboon …

Load More
That is All