Cussing in Aramaic!

The  phrases below are taken from ancient resources and they are not swear phrases in fact but let's just say they are censored phrases. They are in Targumic Aramaic. The purpose why I'm giving you these phrases is not to…

Meeting people in Turoyo.

Shlam'alokhon Peace be upon you. Shlomo (aydarbo-hit / hat?) Hello Munyo ishmokh or ishmukh / ishmakh or ishmekh? What's your name? Ishmi ____ yo My name is ...... Kma shinay'wit? (m)  Kma shinay'wat? (f) How old …

Buying stuff in Aramaic (Targumic)

חולפנא khulfana price מא חולפנא Ma khulfana? What's the price?How much? זוזא zuz (monetary unit) זוזין zuzin Zuz (plural) דגמלא gamla Camel מא חולפנא דגמלא Ma khulfana degamla? What's the camel's price? חולפנא דגמלא ז…

Greetings in Chaldean Neo-Aramaic.

Chaldean or Sureth is a Neo-Aramaic language spoken natively in Northern Iraq and southeastern Turkey in various dialects. It is a sister language of Assyrian Neo-Aramaic according to some or a dialect of it according to others. …

Aramaic last supper.

1Corinthians 11:23 - ܐܶܢܳܐ ܓ݁ܶܝܪ ܩܰܒ݁ܠܶܬ݂ ܡܶܢ ܡܳܪܰܢ ܗܰܘ ܡܶܕ݁ܶܡ ܕ݁ܰܐܫܠܡܶܬ݂ ܠܟ݂ܽܘܢ ܕ݁ܡܳܪܰܢ ܝܶܫܽܘܥ ܒ݁ܗܰܘ ܠܺܠܝܳܐ ܕ݁ܡܶܫܬ݁ܠܶܡ ܗ݈ܘܳܐ ܢܣܰܒ݂ ܗ݈ܘܳܐ ܠܰܚܡܳܐ ܀   1Corinthians 11:23  For I have received of the Lord that which also I delivere…

Ṣawmo brikho

Ṣawmo brikho ṣum ṣawmo d-arbcin yawmin, w hav laḥmokh l-ayno ḏ-khafin, w ṣalo v-yawmo švac zabnin akh d-ileft men Bar Išay ܨܘܡ ܨܘܡܐ ܕܐܪܒܥܝܢ ܝܘ̈ܡܝܢ ܗܒ ܠܚܡܟ ܠܐܝܢܐ ܕܟܦܝܢ ܘܨܠܐ ܒܝܘܡܐ ܫܒܥ ܙܒ̈ܢܝܢ ܐܝܟ ܕܝܠܦܬ ܡܢ ܒܪ ܐܝܫܥ܀

Maranatha!- Come,O Lord!

מרנאתא ‎ Μαραναθα Come, O Lord! There is some dispute as to what exactly that phrase means depending on how you divide the phrase. In the original Greek text words are written consecutively without spaces.The same goes for the …

Load More
That is All