Aramaic inscriptions

Where are Aramaic inscriptions found. Aramaic inscriptions can be found in various regions throughout the ancient Near East. Aramaic was a widely used language in the ancient world and was employed by different civilizations for …

Father, forgive them, for they know not what they do."

Here is the quote from Luke 23:34 in Syriac Aramaic, along with its translation, transliteration, grammar explanation, and vocabulary: **Transliteration:** W-ʿĪšōʿ ʾāmar, "ʾAbā, šbqōl lāhūn, lā qūlānān mšawʾnān." W-šlī…

Dialogue. On the bus. (Chaldean)

Here's a dialogue on the bus in Chaldean Aramaic with translation. Person 1: Shlama, shlomoqon? (Hello, how are you?) Person 2: Shlama, tovokh, khena shmoq? (Hello, I'm fine, what's your name?) Person 1: Ana shmoq [yo…

Syriac Aramaic reading (1)

Here's a Syriac Aramaic passage along with transliteration, translation, grammar notes, and exercises for practice. Passage: ܒܪܝܡܐ ܕܩܘܡܐ ܗܘܐ ܡܢ ܡܠܟܐ ܪܒܐ ܕܐܠܗܐ ܕܢܥܒܪܘܢܘܢ ܒܗ ܕܩܘܡܐ ܗܘܐ ܡܢ ܡܠܟܐ ܪܒܐ ܕܐܠܗܐ ܕܢܥܒܪܘܢܘܢ ܒܗ Transliterat…

The conversation between Jesus the Lord and His pure mother Mary in the town of Nazareth

Here is a sample text in Syriac Aramaic transliteration: ܡܥܡܐ ܕܥܚܕܬܐ ܠܫܠܝ̈ܐ ܝܫܘܥ ܡܪܝܐ ܒܗܦܛܘܢܝܬܐ ܘܫܡܥܘ ܠܐܝܬ ܠܥܝܢܝܐ ܘܐܠܐ ܠܥܠܡܝܬܐ ܘܠܡܢ ܟܦܘܫܗܘܢ ܢܫܪܐ ܕܐܢܬܧܢܝܢ ܐܢܬ ܢܘܗܪܐ ܕܚܘܒܬܐ ܕܝܬ ܬܐܬܐ ܘܐܠܗܝܢܐ ܐܠܗܐ ܕܡܪܝܐ ܗܘܐ ܟܢܘܢ ܝܘܡܝܐ ܘܝܥܩܘܒܬܐ ܗܘܐ ܓܝ…

Load More
That is All